CZK / EUR

Reklamační řád

03.03.2017

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno na eshopu www.wilier.cz a reklamace byla uplatněna v záruční době.

V případě, že kupující zjistí, že zakoupené zboží není při převzetí ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zakoupeného zbóží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího reklamaci. Za rozpor s kupní smlouvou nebo za vadu zakoupeného zboží nelze považovat a reklamaci nelze uplatnit v případě:
- nepředložení dokladu o zakoupení zboží,
- změna vlastností zakoupeného zboží vznikla v důskedku opotřebení či nesprávného používání, nesprávného zásahu a mechanického poškození,
- změna vlastností zakoupeného zboží vznikla v důsledku neprovádění údržby nebo v důsledku jejího nesprávného provedení,
- reklamace se týká vady, pro kterou byla sjednána nižší cena,
- zboží s prošlou záruční lhůtou,
- zakoupené zboží je již zcela opotřebováno v rámci své užitné hodnoty.

UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Pokud chce kupující uplatnit reklamaci, musí ji odeslat nebo doručit spolu s kopií dokladu o zakoupení zboží a podrobným popisem závady na adresu:

KCK Cyklosport-Mode s.r.o.
Bartošova ulice 348
765 02 Otrokovice

Balík označí viditelně: reklamace Wilier

V případě dotazů nás kontaktujte: office3@kckcyklosport.cz zemanek@kckcyklosport.cz

Kupující je povinnen prokázat, že nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tedy prokázat čas uskutečnění koupě.

Kupující odpovídá za to, že reklamované zboží je předáno k vyřízení reklamace ve stavu odpovídajícím obecným zásadám hygieny. V opačném případě je prodávající oprávněn odmítnout přijetí zboží k reklamaci. Je však třeba dbát na to, aby se údržbou (např. praním) reklamovaného zboží nezměnil charakter reklamované vady.

 
ZÁRUČNÍ DOBA

Lhůta pro uplatnění reklamace je 24 měsíců a počíná běžet od okamžiku převzetí zboží kupujícím.  Právo na reklamaci zanikne nebylo-li uplatněno v záruční době.
Doba od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy je kupující povinen zboží převzít, se do záruční doby nezapočítává. Dojde-li k výměně zboží, začne bežet záruční doba znovu od převzetí zboží.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení, ve kterém je uveden datum a čas uplatnění reklamace, charakteristiku vady, způsob a lhůtu vyřízení reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamce. Po uplynutí této lhůty, má kupující stejná práva jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
Kupující nemůže bez souhlasu prodávajícího předat zboží k opravě třetí osobě. V takovém případě ztrácí kupující nárok na bezplatné provedení opravy.
Nevyzvedne-li si kupující reklamované zboží do 6 měsíců od vyznačeného data a byl-li alespoň jednou vyzván prodávajícím k převzetí zboží, má prodávající právo zboží zlikvidovat.

ODSTRANITELNÉ VADY

Vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita zboží a oprava může být provedena ve stanovené lhůtě jsou vady odstranitelné. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu. Prodávají je v případě odstranitelné vady povinen vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstranit.

Kupující může požadovat výměnu zboží v případě, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.

Vyskytnou-li se u zakoupeného zboží současně alespoň tři odstranitelné vady, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o neodtranitelnou vadu.

NEODTSTRANITELNÉ VADY

Vady, které nelze odstranit a brání řádnému užívání zakoupeného zboží jsou vady neodstranitelné. Kupující je oprávněn požadovat výměnu zboží nebo od smlouvy odstoupit.
V případě jiné neodstranitelné vady, která však nebrání v užívaní věci, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU

1.       Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu : info@kckcyklosport.cz
2.       Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
3.       Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
4.       U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
5.       Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
6.       Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
7.       Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
8.       V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
9.       Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy. 
FastCentrik

e-shop, internetový obchod,tvorba e-shopu
© 2012 Wilier | KCK Cyklosport - MODE, s.r.o.
 
JavaScript musí být povolen