Menu
Košík 0 CZK 0 Do dopravy zdarma zbýva 9999,- Kč

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Informace ke zpracování osobních dat
KCK Cyklosport-Mode s.r.o. se sídlem 348 Bartošova, 760 01 Otrokovice, IČ 18559751 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

Zabezpečení Vašich osobních dat
KCK Cyklosport-Mode s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace
Vaším právem je požádat KCK Cyklosport-Mode s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.
Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).
Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.
Aktualizace údajů, právo na opravu
Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.
S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na omezení zpracování
Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo na výmaz
Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit
Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email info@kckcyklosport.cz nebo na sídlo naší společnosti:
KCK Cyklosport-Mode s.r.o.
348 Bartošova
760 01 Otrokovice


Webové stránky - soubory protokolů
Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:
• Vaše IP Adresa
• Otevíraná stránka našeho webu
• Kód odpovědi http
• Identifikace Vašeho prohlížeče
Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

Soubory cookie
Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

Analýza a statistiky
Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

Zasílání novinek na email
V případě, že máte zájem od KCK Cyklosport-Mode s.r.o. dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. KCK Cyklosport-Mode s.r.o. nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od KCK Cyklosport-Mode s.r.o. nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla společnosti.


Zpracování osobních údajů
Podívejte se jak KCK Cyklosport-Mode s.r.o. zpracovává následující osobní údaje:

B2B/B2C objednávka

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne

Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa společnosti nebo jiného registrovaného subjektu (Osobní údaj), DIČ (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby v případě registrace fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), IČO (Osobní údaj), Jméno kontaktní osoby v případě registrace společnosti (Osobní údaj), Jméno v případě registrace fyzické osoby (Osobní údaj), Název společnosti (Osobní údaj), Příjmení kontaktní osoby v případě registrace společnosti (Osobní údaj), Příjmení v případě registrace fyzické osoby (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování Vyřízení a zpracování B2B objednávky, která přišla z portálu www.kckcyklosport.cz
Doba zpracování po dobu trvání obchodního vztahu
Příjemci Dopravce

Registrace nového zákazníka do B2B

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne

Právní titul Oprávněný zájem
Osobní údaje Adresa společnosti nebo jiného registrovaného subjektu (Osobní údaj), DIČ (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), IČO (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Jméno kontaktní osoby v případě registrace společnosti (Osobní údaj), Název společnosti (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Příjmení kontaktní osoby v případě registrace společnosti (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), Kontakt pro fakturace (jméno, příjmení, telefon, email) (Osobní údaj), Kontakt pro objednávky (jméno, příjmení, email, telefon) (Osobní údaj), Kontakt pro reklamace (jméno, příjmeni, email, telefon) (Osobní údaj), webové stránky (Osobní údaj)
Účel zpracování evidence a registrace do B2B.
Doba zpracování po dobu trvání obchodního vztahu

Evidence dodavatelů

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne

Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), DIČ (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby v případě, že dodavatel/odběratel je fyzická osoba (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), IČO (Osobní údaj), Jméno fyzické osoby dodavatel (Osobní údaj), Jméno kontaktní osoby v případě registrace společnosti (Osobní údaj), Název společnosti (Osobní údaj), Příjmení fyzické osoby dodavatel (Osobní údaj), Příjmení kontaktní osoby v případě registrace společnosti (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování Evidujeme data dodavatelů, která jsou nutná pro vyřízení a příjem objednaného zboží,
Doba zpracování 10 let

Právní titul Souhlas
Osobní údaje Číslo bankovního účtu (Osobní údaj)
Účel zpracování Číslo bankovního účtu evidujeme pro platby faktur.
Doba zpracování do odvolání souhlasu

Smlouva o poskytování služeb

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne

Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), DIČ (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby v případě, že dodavatel/odběratel je fyzická osoba (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), IČO (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Název společnosti (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování plnění smlouvy vyplývající z předmětu a rozsahu uzavřené smlouvy
Doba zpracování 5 let po ukončení smlouvy

Daňové záznamy

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne

Právní titul Zákonná povinnost
Osobní údaje Adresa společnosti nebo jiného registrovaného subjektu (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), DIČ (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby v případě registrace fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), IČO (Osobní údaj), Jméno v případě registrace fyzické osoby (Osobní údaj), Název společnosti (Osobní údaj), Příjmení kontaktní osoby v případě registrace společnosti (Osobní údaj)
Účel zpracování vedení a dokladování daňové evidence
Doba zpracování 10 let


Předávání osobních údajů do třetích zemí
K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochany osobních údajů proběhla dne 21. května 2018.