Košík 0 CZK 0 Do dopravy zdarma zbýva 9999,- Kč

Záruční podmínky kol Wilier

Datum: 19.4. 2023

1. Úvod

1.1 V souladu s legislativní vyhláškou č. 206 ze dne 6. září 2005 a směrnice 1999/44 / ES je na všechny výrobky Wilier Triestina poskytována záruka po dobu dvou let (24 měsíců) od data uvedeného na dokladu o nákupu vystaveném autorizovaným prodejcem Wilier Triestina. U některých produktů může být záruční doba prodloužena na pět let (60 měsíců). Podmínky pro získání prodloužené záruky (ze dvou na pět let) jsou uvedeny v kapitole 2 (2.3 Záruka G5).

1.2 Italská verze záručních podmínek Wilier Triestina má přednost před všemi ostatními verzemi stejného dokumentu přeloženými do jiných jazyků.

1.3 Záruka Wilier Triestina a podmínky programu CRASH REPLACEMENT (viz kapitola 5) se vztahují pouze na původního kupujícího, který je jediným držitelem záručních práv. Tyto podmínky nelze převést na nikoho, kdo kupuje použité výrobky Wilier Triestina. Noví majitelé použitých produktů mohou těžit z této záruky Wilier Triestina za předpokladu, že bude odkázáno na prvního kupujícího, a za podmínek záruky.

1.4 Záruka Wilier Triestina platí pouze pro produkty Wilier Triestina zakoupené od autorizovaných fyzických a on-line prodejců, nebo z oficiálního online obchodu www.wilier.com. Oficiální seznam autorizovaných prodejců je k dispozici v sekci „Dealers Locator“ na www.wilier.com.

1.5 Záruka Wilier Triestina má přednost před jakýmikoli jinými zákonnými právy, která spotřebitel může mít v souladu s vnitrostátními právními předpisy země, ve které byl produkt zakoupen. Pokud bude jakékoli ustanovení této záruky neplatné podle národních zákonů, zbývající část záruky zůstane v platnosti.

1.6 Společnost Wilier Triestina S.p.A nemůže být považována odpovědnou za škodu způsobenou jakékoli osobě v důsledku nesprávného použití produktu.

1.7 Záruka Wilier Triestina je jedinou platnou zárukou pro výrobky značky Wilier Triestina, konkrétně s vyloučením jakékoli další klauzule, prodloužení nebo předpokládané záruky.

1.8 Pokud je výrobek opraven nebo vyměněn v rámci záruky, na opravený nebo vyměněný výrobek se vztahuje zbývající doba podle původní záruky. Obnovení, rozšíření nebo nové datum zahájení záruky proto nejsou poskytovány. Tato podmínka platí také pro případy, kdy se záruka považuje za platnou pro vadu výrobku nebo výměnu při havárii, s následným nákupem nového produktu stejné nebo vyšší hodnoty jako původní produkt.

1.9 Výrobky se zárukou, které jsou uznány jako vadné od společnosti Wilier Triestina budou nahrazeny podobnými produkty stejné hodnoty. V případě výměny produktu po provedení změn nebo vylepšení nad rámec stavebních norem provedených společností Wilier Triestina, se záruka nevztahuje na žádné součásti nezbytné pro použití nahrazovaného produktu.

1.10 Výrobky jiných společností, které jsou nainstalované na produkty Wilier Triestina jsou kryty zárukami příslušných výrobců, které musí spotřebitel kontaktovat.

1.11 Při výměně produktu v rámci záruky se vrácený produkt stává majetkem společnosti Wilier Triestina.

1.12 Jakékoli spory týkající se záruky, nákupu a používání produktů Wilier Triestina budou řídí se italským právem. Příslušný je soud v italské Vicenze.

1.13 Karbonová řídítka (monocoque) Wilier Triestina: V případě pádu společnost Wilier Triestina důrazně doporučuje vyměnit řídítka, v opačném případě budou záruky G2 a G5 neplatné a společnost Wilier Triestina nemůže být považována za odpovědnou za nehody a škody způsobené spotřebiteli.

1.14 Poškození při přepravě: Společnost Wilier Triestina odpovídá za škody poškození způsobené během přepravy produktů dodaných na její náklady spotřebitelům, distributorům a autorizovaným prodejcům. Poškozený produkt bude podle uvážení společnosti Wilier Triestina opraven nebo vyměněn bez nákladů pro spotřebitele, distributora či autorizovaného prodejce.2. Jednotlivé typy záruky2.1 Záruka typu G1

Záruka Wilier Triestina G1 se vztahuje na všechny výrobky pod značkou Wilier Triestina patřící do cyklistické kategorie, a to po dobu jednoho roku (12 měsíců). Záruka G1 nabývá účinnosti dnem dodání produktu autorizovanému prodejci Wilier Triestina.

2.2 Záruka typu G2

Záruka G2 je základní dvouletá (24měsíční) záruka pokrývající všechny výrobky značky Wilier Triestina, jak vyžaduje italská legislativní vyhláška 206 ze dne 6. září 2005 v souladu s evropskou směrnicí 1999/44/ES. Záruka nabývá účinnosti dnem uvedeným na dokladu o nákupu vystaveném autorizovaným prodejcem Wilier Triestina. U online nákupů z webu www.wilier.com nabývá záruka účinnosti dnem dodání.

2.2.1 TÝMY, CYKLISTICKÉ KLUBY - Společnost Wilier Triestina poskytuje výhradně dvouletou (24měsíční) záruku G2 na všechna kola a rámy určené pro profesionální / amatérské cyklistické týmy a kluby. Pokud si spotřebitel od autorizovaného prodejce zakoupí jízdní kolo nebo rámovou sadu patřící do jedné z těchto dvou kategorií, záruka nabývá účinnosti dnem dodání produktu k autorizovanému prodejci Wilier Triestina.

2.3 Záruka typu G5

Záruka G2 může být v rámci záručního programu G5 prodloužena o další tři roky (36 měsíců), celkem tedy na pět let (60 měsíců).

Záruka G5 se vztahuje pouze na jízdní kola, rámy a karbonová řídítka (monocoque) značky Wilier Triestina. Záruka G5 je povolena za předpokladu, že jsou splněny všechny následující podmínky:

1) Kolo Wilier Triestina, rám nebo karbonová řídítka (monocoque) byla zakoupena od autorizovaného zástupce Wilier Triestina

2) Sériové číslo rámu nebo karbonových řídítek (monocoque) bylo zaregistrováno ve formuláři dostupném na https://www.wilier.com/en/warranty

3) Uživatel, který registruje produkt, musí být prvním vlastníkem rámu nebo karbonových řídítek monocoque.

4) Sériové číslo rámu nebo karbonových řídítek (monocoque) musí být zaregistrováno do deseti dnů od data uvedeného na dokladu o nákupu vydaném autorizovaným prodejcem Wilier Triestina. Produkty zakoupené online na www.wilier.com musí být zaregistrovány do deseti dnů od data převzetí zboží na dodací adresu uvedenou u objednávky.

5) Registrovaný rám nebo řídítka (monocoque) musí být vyrobena z karbonu.

2.3.1 Karbonové rámy Wilier Triestina patřící do kategorie celoodpružených MTB rámů nemají nárok na pětiletou prodlouženou záruku.

2.3.2 Na jakékoli vady laku na rámu nebo vidlici se poskytuje záruka po dobu dvou let (24 měsíců) od zahájení záruky. Další prodloužení záruky není možné.

2.3.3 Jak je uvedeno v bodě 2.2.1, společnost Wilier Triestina vztahuje výhradně záruku G2, bez možnosti rozšíření na jakoukoli jinou formu záruky, na kola a rámy určené pro profesionální / amatérské týmy, cyklistické kluby a předváděcí akce.3. Vyloučení ze záruky

Záruky Wilier Triestina G1, G2 a G5 se nevztahují na:

1. Výrobky bez platného prodejního dokladu nebo faktury

2. Výrobky nezakoupené od autorizovaného prodejce Wilier Triestina

3. Výrobky se změněným, odstraněným, vymazaným nebo nečitelným sériovým číslem

4. Normální opotřebení, včetně „materiálové únavy“ (viz kap. 6 Záruční podmínky Wilier Triestina)

5. Škody způsobené nesprávným použitím nebo nesprávnou montáží (např. nesprávným utahovacím momentem), nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou, nehodami, nárazy, korozí, použitím drsných čisticích prostředků, použitím s nekompatibilními výrobky, nesprávně provedené opravy a obecně na vše, co nepředstavuje vadu materiálu nebo výrobní vadu

6. Výrobky, které dosáhly přirozeného konce své životnosti

7. Účinky vystavení UV záření (vyblednutí, žloutnutí)

8. Fluorescenční barva

9. Účinky solného prostředí

10. Výrobky přelakované v neautorizovaných centrech společností Wilier Triestina

11. Práce při výměně nebo u technické asistence

12. Vady laku více než dva roky po zakoupení

13. Vady nebo poškození způsobená zatížením nebo tlakem na horní rámovou trubku nebo obecně na karbonové rámy, včetně poškození způsobené stojany na jízdní kola nebo stojany na údržbu

14. Poškození způsobené vnějšími faktory, jako jsou nečistoty, kameny, usazeniny půdy, oděrky pláště a koroze v důsledku kyselého potu

4. Proces uplatnění záruky

4.1 Spotřebitel musí vždy kontaktovat autorizovaného prodejce Wilier Triestina, u kterého byl produkt zakoupen a zažádat zde o uplatnění záruky. Autorizovaný prodejce předá požadavek servisnímu středisku Wilier Triestina. Zpráva autorizovaného prodejce musí být vypracována do 30 dnů od data, kdy byl problém s produktem objeven. Po obdržení žádosti provede servisní středisko Wilier Triestina veškerá nezbytná posouzení a rozhodne, zda existují důvody pro opravu / výměnu v rámci záruky.

4.2 U nákupů provedených online z www.wilier.com, musí spotřebitel odeslat požadavek na uplatnění záruky pomocí formulář k dispozici na stránce „Nákupní podmínky“:

https: //www.wilier.com/en/rma-request

DŮLEŽITÉ: Výměna může trvat až 90 dní od okamžiku, kdy společnost Wilier Triestina informuje autorizovaného prodejce nebo spotřebitele o tom, že bude výrobek vyměněn v rámci záruky.

Produkty, které mají být reklamovány, musí být čisté.Výrobek který má být reklamován zašlete dohromady s následujícími dokumenty:


a) Řádně vyplněným záručním listem,
b) Vaším jménem, adresou, telefonním číslem, emailem,
c) Dokladem o nákupu zboží, názvem prodejce,
d) Detailním popisem závady (navrhujeme použití označení na výrobku páskou, která umožní rychlou identifikaci závady).5. Crash replacement program

V rámci tohoto programu lze nový rám, vidlici nebo karbonová řídítka (monocoque) zakoupit u autorizovaného prodejce Wilier Triestina za zvláštních, zvýhodněných podmínek.

K programu CRASH REPLACEMENT se vztahují následující podmínky:

a) Tento program lze použít pouze jednou během prvních 24 měsíců od data zakoupení a pokud byl produkt poškozen z některého z důvodů uvedených v kapitole 3 odst. 5 (Výjimky záruky).
b) Samotná společnost Wilier Triestina S.p.A. je oprávněna rozhodnout, zda jsou splněny podmínky, které spotřebitelům nabízejí možnost přihlásit se do tohoto programu.
c) Program Crash Replacement zahrnuje pouze karbonové modely kol a karbonových řídítek (monocoque) Wilier Triestina.6. Uživatelské rady

Každá část jízdního kola (rám, kola, kliky, řídítka, ozubená kola, pneumatiky atd.) má svoji životnost, která závisí na mnoha faktorech, jako jsou: technologie a použité materiály; hmotnost a síla cyklisty; péče a údržba; jak často, jak a kde se kolo používá, používání drsných čisticích prostředků a působení vnějších faktorů, jako jsou nárazy, pády a jiné.

Jednotlivé součástky kola podléhají běžnému opotřebení zvanému „únava materiálu“, která spočívá v postupném zhoršování mechanických vlastností konstrukce. Na samém počátku může být přítomna neviditelná mikrotrhlina, která časem roste, až do bodu oslabení součásti a způsobení jejího náhlého uvolnění, když se trhlina zvětší.

Tyto drobné poškození je zpočátku téměř nemožné vidět. Aby se snížilo riziko nehody, je důležité sledovat opotřebení a známky zmíněné „únavy materiálu“. Chcete-li zvýšit bezpečnost a životnost kola, nechejte všechny součásti pravidelně zkontrolovat v autorizovaném asistenčním centru Wilier Triestina, abyste zjistili aktuální opotřebení materiálu, praskliny, mikrotrhliny, korozi, deformaci, promáčknutí, poškození laku a jakékoli jiné známky problému dříve, než mohou způsobit poruchu produktu.

Dojde-li k poškození produktu v důsledku pádu nebo zjevného poškození z jiných příčin:

Okamžitě přestaňte kolo používat. Kontaktujte autorizovaného prodejce, kde byl produkt zakoupen a proveďte nezbytné bezpečnostní kontroly. U produktů zakoupených online na www.wilier.com kontaktujte okamžitě společnost Wilier Triestina S.p.A pomocí kontaktních formulářů na webových stránkách.

V případě nehody mohou působící síly nenávratně poškodit konstrukci rámu nebo jeho součásti. Každý produkt, který ztratil svou strukturální integritu nebo vykazuje známky „únavy materiálu“ , nebo poškození, musí být okamžitě vyměněn, aby se zabránilo nehodám a vážnému zranění spotřebitele.

Následující díly podléhají při používání běžnému opotřebení: ložiska (středové složení, hlavové složení, náboje u kol), pláště, kabely, pneumatiky, duše, ráfky, brzdové destičky, bowdeny, řetězy, převodníky, kazety a sedla.

Nesprávné použití kola je riskantní a faktory jako špatná údržba, nedostatek pravidelných kontrol, špatná viditelnost, tma nebo déšť mohou tato rizika značně užívání kola zvýšit. Správná údržba, časté kontroly, nošení přilby a dobře viditelného oblečení během jízdy, světla, zpětná zrcátka, zvonky a bezpečná jízda pomáhají snižovat rizika, i když je nemohou úplně eliminovat.7. PRÁVO NA ÚPRAVU

Wilier Triestina S.p.A. si vyhrazuje právo kdykoliv měnit nebo rušit záruční podmínky, a to bez upozornění koncovým spotřebitelům.


DŮLEŽITÉ!
Má-li být jízdní kolo používáno pro provoz na pozemních komunikacích, musí být toto jízdní kolo dovybaveno doplňky dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 341/2002 Sb. Pojednávající o způsobilosti jízdních kol k provozu na pozemních komunikacích.