Košík 0 CZK 0 Do dopravy zdarma zbýva 9999,- Kč

Reklamační řád

Datum: 26.4. 2023


Článek 1

Základní podmínky reklamace

1.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, odpovídá prodávající kupujícímu za to, že: a) věc má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b) věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. (viz § 2161 odst. 1 NOZ)

1.2. Vada výrobku, která se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za vadu existující při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

1.3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. (viz § 2165 NOZ)

1.4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu či vadu musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Za vadu zboží zejména nelze považovat změnu (vlastnosti) výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení způsobeného jeho obvyklým užíváním, nesprávného používání, nevhodné či zanedbané základní údržby nebo nesprávného zásahu ze strany kupujícího, případně třetí osoby. Vadou zboží není rovněž menší rozdíl ve struktuře lícové kresby přírodní kůže.

1.5. Uplatní-li kupující-spotřebitel právo z vadného plnění u prodaného zboží řádně a včas, je prodávající nebo jím pověřený pracovník povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady prodávající provede bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím-spotřebitelem nedohodnou na lhůtě delší. (viz § 19 odst. 3 zák. č. 634/1992 Sb.)

1.6. Zboží k reklamaci kupující předkládá čisté. Prodávající je oprávněn znečištěné nebo obecným hygienickým zvyklostem odporující reklamované zboží odmítnout převzít.

Článek 2

Místo a způsob uplatnění reklamace

2.1. Kupující uplatňuje právo z vady u prodávajícího, u kterého byla věc koupena. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. (viz § 2172 NOZ, § 19 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb.)

2.2. Nákup prokazuje kupující nejlépe prodejním dokladem, na kterém dokládá místo, cenu a dobu zakoupení zboží, popř. jiným věrohodným způsobem.

2.3. Prodávající nebo jim pověřený pracovník je povinen vydat kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy kupující-spotřebitel právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující-spotřebitel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. (viz § 19 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb.)

Článek 3

Lhůta pro uplatnění reklamace


3.1. Právo z vadného plnění musí být uplatněno v zákonem stanovené době dvaceti čtyř měsíců od převzetí a bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení výrobku a může být důvodem k odmítnutí reklamace.

3.2. Vyřídí–li se reklamace opravou zboží, staví se lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění na dobu od uplatnění práva z vadného plnění do doby, kdy je kupující povinen opravené zboží převzít. Jakmile kupující uplatní některé z práv z vadného plnění, například právo na opravu zboží či slevu, vykonal volbu a uplatnil jedno z možných práv, je tímto projevem vůle vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s prodávajícím či pokud zákon nestanoví jinak.


Článek 4

Odstranitelné vady

4.1. Za odstranitelnou vadu se považuje taková vada, kdy její odstraněním (opravou) neutrpí vážněji vzhled, funkce a kvalita výrobku a jejíž odstranění lze provést bez zbytečného odkladu.

4.2. Za vady odstranitelné se vždy považují u obuvi a kožené galanterie vady háčků, kroužků, patníků, podpatků, ozdob, zdrhovadel, kování, odlepených i neodlepených podešví a části výrobků kožené galanterie, rozpárané šití a další podobné vady. Kupující bere na vědomí, že při používaní panují uvnitř obuvi extrémní podmínky, které mohou zapříčinit následné barvení podšívek.

4.3. Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. (viz § 1923 NOZ)

4.4. V případě, kdy kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má kupující právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti, případně může odstoupit od smlouvy. (viz § 2169 odst. 2 NOZ)


Článek 5

Neodstranitelné vady

5.1. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, která brání řádnému užívání výrobku a kterou nelze odstranit nebo vyskytnou-li se na výrobku současně tři vady, které brání jeho řádnému užívání.

5.2. Za neodstranitelnou vadu se dále považuje i vada, která nebrání řádnému užívání výrobku, avšak kterou nelze bez zbytečného odkladu odstranit nebo jejímž odstraněním by utrpěl vzhled nebo kvalita výrobku.

5.3. Jde-li o vadu neodstranitelnou, nezpůsobenou nedbalostí při užívání samotným spotřebitelem, má kupující právo požadovat: a) výměnu zboží za bezvadné nebo b) odstoupení od kupní smlouvy v případě, že charakter neodstranitelné vady brání řádnému užívání věci.

5.4. V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání věci (např. vady estetické, vzhledu apod.) a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem jeho dalšího užití.


Článek 6

Prevence

6.1. Základní podmínkou pro zachování dobrého stavu obuvi a její funkčnost je řádná prevence kupujícího formou základní údržby obuvi.

6.2. Spotřebitel před zakoupením výrobku bere v úvahu účel použití obuvi, provedení svršku i podešve, materiál i způsob ošetření jednotlivých druhů obuvi, stejně jako případné vlastí fyziologické rozdíly ve stavbě chodidla.

6.3. Za účelem správného výběru odpovídajícího typu obuvi poskytuje prodávající poradenskou službu prostřednictvím svého prodejního personálu.

S účinností novely Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má každý spotřebitel od 1.2.2016, právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb- ADR ( Alternative Dispute Resolution). Kompletní seznam orgánů mimosoudního řešení sporů povede Ministerstvo průmyslu a obchodu: https://www.mpo.cz/cz ochrana-spotřebitele/mimosoudní-řešení/
V drtivé většině případů je tímto kontrolním orgánem Česká obchodní inspekce: www.coi.cz- Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2